Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Yhteisöllisyys kehittyy ryhmän jäsenten välisissä vuorovaikutussuhteissa

Ote Stressin säätely -kirjasta

Päiväkotiryhmään sopeutuminen ja oman paikkansa löytäminen yhtenä ryhmän merkittävänä jäsenenä on lapselle haasteellista.

Lapsen ensimmäiset kokemukset päiväkotiryhmään liittymisestä ja kaverisuhteista kulkevat hänen mukanaan, kun hän siirtyy myöhemmin kouluun ja erilaisiin muihin ryhmiin.

Ihmisen kyky toimia ja olla osallinen omassa yhteisössään kehittyy vertaissuhteissa. Tarpeet vertaissuhteille muuttuvat eri ikäkausina, ja kokemukset varhaislapsuuden vertaissuhteista vaikuttavat ryhmään sopeutumisessa myöhempinä ikävuosina.

Hyvät vertaissuhteet tallentuvat lapsen emotionaaliseen muistiin, josta ne palautuvat mieleen, kun lapsi myöhemmin joutuu vastaaviin tilanteisiin.

Tasavertaisissa sosiaalisissa suhteissa lapset oppivat toisiltaan kuuntelemisen, toisen huomioon ottamisen ja auttamisen taitoja. Toiset lapset toimivat myös vertailukohtana, kehityksen tukena ja kannustimena.

Aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa näitä on vaikea tavoittaa siinä mielessä, että suhde ei ole tasavertainen vaan aikuinen on aina vastuussa suhteen ylläpitämisestä.

Vertaissuhteissa lapset havaitsevat myös toistensa erilaisuuden ja samanlaisuuden, ja hyvässä ryhmätoiminnassa erilaisuuden hyväksyminen sisältyy lasten luonnollisiin arkipäivän toimintoihin. Lasten erilaisuus ja erilaiset kokemukset rikastuttavat leikkiä ja yhdessäoloa sen sijaan, että lapset kokisivat erilaisuuden uhaksi, jota pitäisi jotenkin torjua.

Pedagogisesti sensitiivinen aikuinen toimii ryhmässä kannustavan, huomioivan ja positiivisen ilmapiirin luojana. Aikuinen kannustaa lapsia toimimaan keskenään ja ohjaa heitä monimutkaisempaan leikkiin huomioiden lasten mielenkiinnonkohteet, taidot ja valmiudet yhteiseen leikkiin.

Osallisuus ryhmän jäsenenä antaa lapselle positiivisia kokemuksia yhteydestä toisiin. Se vahvistaa lapsen positiivista itsetuntemusta ja lisää lapsen motivaatiota yhdessä toimintaan ja sitä kautta uuden oppimiseen. Yhteisöllisyys kehittyy ryhmän jäsenten välisissä vuorovaikutussuhteissa.

Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänä on löytää ne pedagogiset keinot, joilla lasten leikkiä ja ystävyyssuhteita toisten lasten kanssa tuetaan.


Lähde: Nina Sajaniemi — Eira Suhonen — Mari Nislin — Jukka E. Mäkelä
Stressin säätely
Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin
PS-kustannus, 2.painos, 2020


TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.